Chce­cie poznać moje zda­nie?

O Monime

Wła­śnie z chę­ci wyra­że­nia swo­je­go zda­nia powstał blog. Nic tak bar­dzo nie zachę­ca do czy­ta­nia czy pozna­wa­nia nowych gatun­ków ani­me jak wymia­na opi­nii z inny­mi. Z racji swo­je­go wie­ku odsta­ję odro­bi­nę od spo­łecz­no­ści obra­ca­ją­cej się w świe­cie ksią­żek z obraz­ka­mi, posta­no­wi­łam więc stwo­rzyć swo­je wła­sne miej­sce w sie­ci. A jak mnie w nim mało, to jestem jesz­cze na Face­bo­oku i Insta­gra­mie. Cza­sem też szu­kam nowych pomy­słów jak umie­ścić roz­ra­sta­ją­cą się biblio­tecz­kę, sko­ro nie mam domu z gumy. Obec­nie nadal nie wiem jak.

O kontakcie i możliwości współpracy

Jako blog poświę­co­ny przede wszyst­kim man­dze i komik­so­wi z chę­cią nawią­żę współ­pra­cę z pol­ski­mi auto­ra­mi lite­ra­tu­ry tego gatun­ku, jak i wydaw­nic­twa­mi. Z mojej stro­ny moż­na spo­dzie­wać się m.in.:
— recen­zji
— patro­na­tów
— wpi­sów spon­so­ro­wa­nych
— zor­ga­ni­zo­wa­nia kon­kur­su na blo­gu lub w social media (na Face­bo­oku i Insta­gra­mie)
— wpi­su w mediach spo­łecz­no­ścio­wych
— rela­cji z kon­wen­tów i imprez bran­żo­wych
— pro­mo­cji produktu/usługi pod­czas spo­tka­nia blo­ger­skie­go Blog Mat­ters

Pre­fe­ru­ję dzia­ła­nia komer­cyj­ne za wyna­gro­dze­niem finan­so­wym, choć nie stro­nię od współ­pra­cy bar­te­ro­wej. Koszt współ­pra­cy usta­la­ny jest indy­wi­du­al­nie i zale­ży od rodza­ju i czę­sto­tli­wo­ści publi­ka­cji na blo­gu i/lub kana­łach social media.

Dotych­cza­so­wa współ­pra­ca:

Jeśli masz wię­cej pytań czy suge­stie co do współ­pra­cy, zapra­szam do kon­tak­tu e-mailo­we­go: monimeblog@gmail.com