O Moni

Jesz­cze cał­kiem nie­daw­no wszyst­ko co nie zawie­ra­ło prze­kleństw, a opie­ra­ło się na ani­ma­cji, oglą­da­ły tyl­ko moje dzie­ci. Zaś na widok komik­su czy man­gi dosta­wa­łam dresz­czy. Noca­mi śni­ły mi się czy­ta­ne od tyłu mon­gol­skie znacz­ki i lata­ją­ce Spi­der­ma­ny… Aż do tej pierw­szej świa­do­mie prze­czy­ta­nej man­gi. Pamię­tam jak dziś: wio­sna, ptasz­ki śpie­wa­ły, a ja poże­ra­łam Baku­ma­na, buja­jąc nogą dziec­ko w wóz­ku i sie­jąc w ogród­ku tą dru­gą wol­ną ręką mar­chew­kę. Z mar­chew­ki nie wyszło nic, dziec­ko wyro­sło z wóz­ka i mat­ki nie słu­cha, ale za to man­gi… ech… one nadal są. I są jedy­ny­mi używ­ka­mi, od któ­rych nie tyję i nie nisz­czę wątro­by. Choć stan prze­bie­gu mam taki, że pro­si­ło­by się już o prze­krę­ce­nie licz­ni­ka, to nadal wcią­ga mnie ten rodzaj sztu­ki. Chce­cie poznać moje zda­nie?

O Monime

Wła­śnie z chę­ci wyra­że­nia swo­je­go zda­nia powstał blog. Nic tak bar­dzo nie zachę­ca do czy­ta­nia czy pozna­wa­nia nowych gatun­ków ani­me jak wymia­na opi­nii z inny­mi. Z racji swo­je­go wie­ku odsta­ję odro­bi­nę od spo­łecz­no­ści obra­ca­ją­cej się w świe­cie ksią­żek z obraz­ka­mi, posta­no­wi­łam więc stwo­rzyć swo­je wła­sne miej­sce w sie­ci. A jak mnie w nim mało, to jestem jesz­cze na Face­bo­oku i Insta­gra­mie. Cza­sem też szu­kam nowych pomy­słów jak umie­ścić roz­ra­sta­ją­cą się biblio­tecz­kę, sko­ro nie mam domu z gumy. Obec­nie nadal nie wiem jak.

O kontakcie i możliwości współpracy

Jako blog poświę­co­ny przede wszyst­kim man­dze i komik­so­wi z chę­cią nawią­żę współ­pra­cę z pol­ski­mi auto­ra­mi lite­ra­tu­ry tego gatun­ku, jak i wydaw­nic­twa­mi. Jestem goto­wa na wszel­kie pro­po­zy­cję, a z mojej stro­ny moż­na spo­dzie­wać się m.in.:
— recen­zji
— patro­na­tów
— wpi­sów spon­so­ro­wa­nych
— zor­ga­ni­zo­wa­nia kon­kur­su na blo­gu lub w social media (na Face­bo­oku i Insta­gra­mie)
— wpi­su w mediach spo­łecz­no­ścio­wych
— rela­cja z kon­wen­tów i imprez bran­żo­wych
— pro­mo­cję produktu/usługi pod­czas spo­tka­nia blo­ger­skie­go Blog Mat­ters

Pre­fe­ru­ję dzia­ła­nia komer­cyj­ne za wyna­gro­dze­niem finan­so­wym, choć nie stro­nię od współ­pra­cy bar­te­ro­wej. Koszt współ­pra­cy usta­la­ny jest indy­wi­du­al­nie i zale­ży od rodza­ju i czę­sto­tli­wo­ści publi­ka­cji na blo­gu i/lub kana­łach social media.

Dotych­czas współ­pra­co­wa­łam z:

Jeśli masz wię­cej pytań czy suge­stie co do współ­pra­cy, zapra­szam do kon­tak­tu e-mailo­we­go: monimeblog@gmail.com