… wszystkich treści na Monime.pl

Szu­kasz jakie­goś dobre­go komik­su? Cch­cesz unik­nąć utknię­cia w kiep­skiej man­go­wej serii? A może szu­kasz książ­ki zwią­za­nej ze świa­tem man­gi i komik­su? Wła­śnie tu je znaj­dziesz. Zapra­szam do alfa­be­tycz­ne­go spi­su tre­ści zre­cen­zo­wa­nych prze­ze mnie lek­tur.

KSIĄŻKI

Anna In w gro­bow­cach świa­ta — Olga Tokar­czuk
Listy sta­re­go dia­bła do mło­de­go — S. C. Lewis
Stan Lee. Czło­wiek-Marvel — Bob Bat­che­lor

KOMIKSY

Bart­nik Ignat i skarb pusz­czy *
Cyka­da
Dozor­ca
Fun­ky Koval
Giants
Goliat
Jan Kar­ski, czło­wiek któ­ry odkrył holo­kaust
Kobie­ty woj­ny
Koniec zxxxa­ne­go świa­ta
Kości­sko
Kurier z War­sza­wy
Kwa­śne jabł­ko
Małe poże­gna­nie
Maus
Modi­glia­ni. Ksią­żę bohe­my
Morze po kola­na
Nar­ko
Obie­can­ki
Oskar Ed
Pew­ne­go lata
Pust­ka*
Secret San­tas
Śmierć
Śmierć Sta­li­na
Tym­cza­sem
Wal­ka kobiet. 150 lat bitwy o wol­ność, rów­ność i sio­strzeń­stwo
Wąż wod­ny
Wiecz­ny tur­niej
Wiel­ki zły lis*
W koro­nie*
Woj­na w ete­rze
Wyzwo­le­nie? 1945
Ye

Serie

Arab Przy­szło­ści, czy­li dzie­ciń­stwo na Bli­skim Wscho­dzie [tom 1]

Bat­man. Try­bu­nał sów [tom 1]

Bler [tom 1]

Deadly class [tom 1]

Exi­tus leta­lis [tom 1]

Head Looper [tom 1]

Giant days. Kró­lo­we dra­my [tom 1]

Głę­bia [tom 1]

Grass Kings [tom 1]

Head Looper. Wyspa albo pla­ga bestii [tom 1]
Head Looper i Kar­ma­zy­no­wa Wie­ża [tom 2]

Hil­da Folk — 1 — Hil­da i Troll*
Hil­da Folk — 2 — Hil­da i Noc­ny Olbrzym*
Hil­da Folk — 5 — Hil­da i Kamien­ny Las*

Legion. Kro­ni­ki

Marzi. Dzie­ci i ryby gło­su nie mają [tom 1]
Marzi. Hała­sy dużych miast [tom 2]
Marzi. Nie ma wol­no­ści bez Soli­dar­no­ści  [tom 3]

Nie­na­wi­dzę baśnio­wa. I żyli dłu­go i burz­li­wie [tom 1]
Nie­na­wi­dzę baśnio­wa. Fujo­wy żywot [tom 2]

Opo­wie­ści wojen­ne [tom 1]
Opo­wie­ści wojen­ne [tom 2]

Otchłań [tom 1]

Papier girls [tom 1]

Pew­ne­go razu we Fran­cji. Impe­rium pana Józe­fa [tom 1]
Pew­ne­go razu we Fran­cji. Czar­ne wro­ny [tom 2]

Rat queens [tom 1]

Roy­al city. Krew­ni [tom 1]

Ryjów­ka prze­zna­cze­nia [tom 1]
Zgu­ba zębieł­ków [tom 4]

Tyler Cross Black Rock
Tyler Cross Ango­la

Wbrew natu­rze [tom 1]
Wbrew natu­rze [tom 2]
Wbrew natu­rze [tom 3]

Wil­cze tro­py “Zyg­munt“
Wil­cze tro­py “Orlik“
Wil­cze tro­py “Młot”

Vei [tom 1]

Żona amba­sa­do­ra [tom 1]
Strza­ły na Słu­żew­cu [tom 2]

MANGI

Jedenotomówki

All you need is kill
Hotel
Isto­ta zła
Last quar­ter
O dziew­czy­nie ska­czą­cej przez czas
Olim­pos
Osie­dle Pro­mie­ni­ste
RAPPA
Sły­szę Twój głos
Stig­ma­ta
The Inno­cent
Vita­min

Serie

Baku­man [tom 1]

Bestia z ław­ki obok [tom 1]

Bla­me! [tom 1]

Bun­gou stray dogs — Bez­pańscy lite­ra­ci [tom 1]
Bun­gou stray dogs — Bez­pań­scy lite­ra­ci [tom 2]
Bun­gou stray dogs — Bez­pań­scy lite­ra­ci [tom 3]
Bun­gou stray dogs — Bez­pań­scy lite­ra­ci [tom 4]
Bun­gou stray dogs — Bez­pań­scy lite­ra­ci [tom 5]
Bun­gou stray dogs – Bez­pań­scy lite­ra­ci [tom 6]
Bun­gou stray dogs — Bez­pań­scy lite­ra­ci [tom 7]
Bun­gou stray dogs — Bez­pań­scy lite­ra­ci [tom 8]
Bun­gou stray dogs — Bez­pań­scy lite­ra­ci [tom 9]

Czarodziejki.net [tom 1]

Death note [tom 1]

Gang­sta [tom 1]

Iki­ga­mi [tom 1]
Iki­ga­mi [tom 2]
Iki­ga­mi [tom 3]

Inspek­tor Aka­ne Tsu­ne­mo­ri [tom 1]

Kuro [tom 1]
Kuro [tom 2]
Kuro [tom 3]

My hero aca­de­mia [tom 1]
My hero aca­de­mia [tom 2]
My hero aca­de­mia [tom 3]
My hero aca­de­mia [tom 4]

Plun­de­rer [tom 1]

Ryce­rze Sido­nii [tom 1]

The pro­mi­sed Never­land [tom 1]

Tokyo gho­ul [tom 1]
Tokyo gho­ul [tom 2]
Tokyo gho­ul [tom 3]
Tokyo gho­ul [tom 4]
Tokyo gho­ul [tom 5]
Tokyo gho­ul [tom 6]
Tokyo gho­ul [tom 7]
Tokyo gho­ul [tom 8]
Tokyo gho­ul [tom 9]
Tokyo gho­ul [tom 10]
Tokyo gho­ul [tom 11]
Tokyo gho­ul [tom 12]
Tokyo gho­ul [tom 13]
Tokyo gho­ul [tom 14]

Tokyo gho­ul :re [tom 1]

Wil­cze dzie­ci [tom 1]
Wil­cze dzie­ci [tom 2]
Wil­cze dzie­ci [tom3]

ANIME

Filmy pełnometrażowe

Boku dake ga Inai Machi
Gin­ta­ma Beni­za­ku­ra-hen
Hota­ru no haka (Gro­bo­wiec świe­tli­ków)
Kimi no na wa (Two­je imię)
Mirai no mirai

Seriale

91 days
Made in Abyss
Samu­rai Cham­ploo
Soul eater
Steins;Gate
Zan­ky­ou no ter­ror

*prze­zna­czo­ne tak­że dla dzie­ci