Co może być bar­dziej prze­ra­ża­ją­ce od gho­ula? Gho­ul-sady­sta. Co może być gor­sze od utra­ty czę­ści cia­ła? Odra­sta­ją­ca wciąż na nowo część cia­ła, któ­rą suk­ce­syw­nie się odci­na. Takie rpze­ży­cia mogą spo­wo­do­wać nie tyl­ko siwi­znę, ale i utra­tę zmy­słów. Czy jest jesz­cze szan­sa dla tor­tu­ro­wa­ne­go Kane­kie­go?

Bohaterowie

Jason z 13. Dziel­ni­cy, czy­li Yaku­mo Oomo­ri to jeden z naj­więk­szych sady­stów nale­żą­cych do Drze­wa Aogi­ri, orga­ni­za­cji gho­uli, któ­ra chce prze­jąć wła­dzę nad całym mia­stem. Yamo­ri był bar­dzo masyw­nym męż­czy­zną gład­ki­mi jasny­mi wło­sa­mi i bystry­mi ocza­mi, podob­ny­mi nie­co do oczu jasz­czur­ki. Ma nie­przy­jem­ne przy­zwy­cza­je­nie strze­la­nia pal­ca­mi pod­czas tor­tu­ro­wa­nia innych. Nabył je pod­czas odsia­dy­wa­nia kary i bru­tal­nych prze­słu­chań w aresz­cie. Swo­je sady­stycz­ne żądze zaspo­ka­jał w spe­cjal­nie zapro­jek­to­wa­nym poko­ju tor­tur, w któ­rym zaba­wiał się ze słab­szy­mi gho­ula­mi czy też ludź­mi. Gatu­nek zaba­wek nie był dla nie­go waż­ny – liczy­ła się satys­fak­cja z zada­wa­nia cier­pie­nia innym na róż­ne spo­so­by. Ma nie­ty­po­we hob­by – zbie­ra narzę­dzia tor­tur.

Fabuła

Mister­ny plan uciecz­ki Ban­jou spa­lił na panew­ce. Wszyst­kie gho­ule tra­fia­ją do wię­zie­nia Drze­wa Aoghi­ri, a sam Kane­ki do poko­ju tor­tur Yaku­mo. Dzie­ja się tu takie rze­czy, że Kane­kie­mu aż wło­sy bie­le­ją z bólu i prze­ra­że­nia. W całej tej sytu­acji poma­ga mu myśl o mat­ce i poja­wia­ją­ca się w wizjach Rize.

Gho­ul­ka jed­nak nie jest w wizjach po to, by pogła­skać Kane­kie­go po głów­ce i dać uko­je­nie, a raczej by wyzwo­lić drze­mią­ce w nim siły, ukry­te zło, któ­re tyle lat było zagłu­sza­ne przez książ­ki i wycho­wa­nie. Kane­ki jed­nak i w real­nym świe­cie nie jest sam: na odsiecz idą mu kom­pa­ni z Kawiar­ni Ante­iku. Z dru­giej stro­ny bary­ka­dy sto­ją inspek­to­rzy BSG, któ­rzy chcą zdu­sić w zarod­ku orga­ni­za­cję gho­uli i oczy­ścić dziel­ni­cę z nie­bez­piecz­nych ele­men­tów. Nie będzie to jed­nak łatwe zaję­cie, gdyż w oku­po­wa­nych przez gho­ule budyn­kach znaj­du­ją się naj­tward­sze sztu­ki. Będzie to wal­ka na śmierć i życie. Będzie to też wal­ka z samym sobą.

Kreska

Coraz szyb­sza akcja wyma­ga dyna­micz­nej kre­ski. Tu zaczy­na ona być wręcz sza­leń­cza, ale jaka powin­na być, jeśli mamy wal­ki z nad­ludz­ko sil­ny­mi isto­ta­mi, wiel­kie hala­bar­dy, pan­ce­rze wgry­za­ją­ce się w cia­ło czy też sady­stycz­nych uczest­ni­ków wal­ki po obu stro­nach? Świat jest napraw­dę zwa­rio­wa­ny – i ta kre­ska też.

Ciekawostka

Yaku­mo zwa­ny jest Jaso­nem z 13. Dziel­ni­cy nie tyl­ko przez sadyzm, ale tak­że cha­rak­te­ry­stycz­ną maskę, przy­po­mi­na­ją­ca maskę hoke­jo­wą. Jest to zna­ny w świe­cie popkul­tu­ry atry­but inne­go sady­stycz­ne­go potwo­ra, Jaso­na Voor­he­esa. Wystą­pił on w dwu­na­stu fil­mach peł­no­me­tra­żo­wych, w tym naj­bar­dziej zna­nej serii Pią­tek, trzy­na­ste­go, licz­nych doku­men­tach. Pierw­szy sla­sher z Jaso­nem omal by go nie zabił. Jason był przy­czy­ną, dla któ­rej Pame­la Voor­he­es, nega­tyw­na boha­ter­ka pierw­szej czę­ści serii mor­do­wa­ła nie­win­nych nasto­lat­ków. Uto­nął on w miej­sco­wym jezio­rze i jego śmierć była powo­dem do zemsty. Jed­nak w ostat­nich sce­nach fil­mu mło­dy Jason wyska­ku­je z wody i wcią­ga jakąś dziew­czy­nę do jezio­ra. Sce­na ta była na tyle wyra­zi­sta, że w kolej­nej czę­ści przy­wró­co­no Jaso­na do życia. Dopie­ro w pią­tej czę­ści Piąt­ku, trzy­na­ste­go zyskał za to swój dziś, zda­wa­ło­by się, nie­od­łącz­ny atry­but: maskę hoke­jo­wą. Wcze­śniej nosił worek na gło­wie.

Podsumowanie

Każ­dy ma jakąś wal­kę do wygra­nia. Jed­ni wal­czą o innych, dru­dzy wal­czą o porzą­dek w mie­ście, jesz­cze inni o wła­dzę czy same­go sie­bie. Gho­ule i inspek­to­rzy z BSG spo­ty­ka­ją się wresz­cie na jed­nym polu bitwy, ale wca­le nie są podzie­le­ni na dwa fron­ty. Nie każ­dy wyj­dzie cało z tej wal­ki.

Pozo­sta­łe recen­zje serii Tokyo gho­ul

Tokyo ghoul [tom 1]
Tokyo ghoul [tom 2]
Tokyo gho­ul [tom 3]
Tokyo gho­ul [tom 4]
Tokyo gho­ul [tom 5]
Tokyo gho­ul [tom 6]

Na szybko
  • 8.5/10
    Fabu­ła — 8.5/10
  • 8.5/10
    Kre­ska — 8.5/10
  • 7.5/10
    Boha­te­ro­wie — 7.5/10
8.2/10

Moni zda­niem:

Pierw­sza faza bitwy o wszyst­ko: o mia­sto, o sie­bie, o oso­by, któ­re się kocha. Mnó­stwo akcji, krwi i wnętrz­no­ści. Zado­wo­le­ni będą zarów­no fani sady­zmu, jak i ckli­wych histo­ry­jek czy retro­spek­cji.