Podob­no w Pol­sce mało się czy­ta. Jed­nak jeśli brać pod uwa­gę wysyp nowo­ści książ­ko­wych czy choć­by man­go­wych to aż wie­rzyć się nie chce, że takich pere­łek nie chce się prze­czy­tać! Co w 2019 roku będzie się dzia­ło na ryn­ku man­go­wym?

Nowości 2019

Waneko

Mahou Shoujo Site

Aya Asa­gi­ri to dziew­czy­na, któ­ra prze­ży­wa gnę­bie­nie w szko­le i znę­ca­nie się w domu. Pew­ne­go dnia, jed­ne­go z tych gor­szych, na ekra­nie jej kom­pu­te­ra poja­wia się odro­bi­nę prze­ra­ża­ją­ca postać, taka ówcze­sna Momo. Oso­ba ta obie­cu­je jej, że da pew­ne super moce. W szko­le docho­dzi do pierw­szej dziw­nej sytu­acji – pod­czas osa­cze­nia przez gnę­bi­cie­li w rękach Asa­gi­ri poja­wia się pisto­let, któ­ry zna­la­zła w swo­jej szaf­ce. Strze­la, a ucznio­wie zni­ka­ją i w nie­wy­ja­śnio­nych oko­licz­no­ściach giną. Dziew­czy­na zaczy­na wario­wać, obwi­niać się o ich śmierć i wte­dy z pomo­cą przy­cho­dzi jej kole­żan­ka, któ­ra poma­ga zro­zu­mieć jej magię. We dwie już nie jest tak strasz­nie.

O.B.

Kolej­ne przy­go­dy dwóch uczniów, Kusa­ka­be Hika­ru i Sajou Rihi­to, tym razem w szko­le śred­niej.

Plunderer

Jest ro 305 alciań­skie­go kalen­da­rza, a świat jest kon­tro­lo­wa­ny przez licz­by. Każ­dy nowo naro­dzo­ny jest licz­bą. Może to być cokol­wiek: ilość prze­mie­rzo­nych kilo­me­trów, licz­ba ludzi, któ­ra twier­dzi, że przy­rzą­dzo­ne przez Cie­bie obia­dy są smacz­ne. Jeśli licz­ba spad­nie do zera, zosta­niesz wysła­ny do otchła­ni. Tak jak mat­ka Hiny…

Citrus

Yuzu Aiha­ra to dba­ją­ca o apa­ry­cję i będą­ca za pan brat z modą uczen­ni­ca. Choć ma powo­dze­nie i jest lubia­na, to jesz­cze nigdy nie była nawet na rand­ce, o cało­wa­niu nawet nie wspo­mi­na­jąc. Kie­dy jej mat­ka ponow­nie wycho­dzi za mąż, dziew­czy­na zosta­je prze­nie­sio­na do nie­zwy­kle restryk­cyj­nej szko­ły, gdzie maki­jaż, kol­czy­ki czy komór­ka nie mają pra­wa bytu. Bunt powo­du­je jedy­nie wyśmia­nie przez całą szko­łę. Naj­bar­dziej doku­cza jej Mei, jak się oka­zu­je – przy­szła sio­stra.

Jealousy

Uichi Rogi miesz­ka u swo­je­go kochan­ka – powie­ścio­pi­sa­rza. Pew­ne­go dnia w domu poja­wia­ją się człon­ko­wie yaku­zy, któ­rzy przy­szli ode­brać dług. Jeden z nich, Aki­to­ra Oyama­to, bar­dzo pocią­ga Rogie­go. Przy­go­to­wu­je więc plan, by się do nie­go zbli­żyć. Jed­nak sytu­acja szyb­ko się zmie­nia kie­dy impul­syw­ny Uichi zaczy­na poda­wać się za człon­ka gru­py prze­stęp­czej Aki­to­ry.

Spe­cjal­ne wyda­nia Wane­ko na 20-lecie Wydaw­nic­twa: autor­stwa CLAM­Pa!

Mahou Kishi Rayearth

Hika­ru Shi­dou, Umi Ryuuza­kii Fuu Hououji spo­tka­ły się pod­czas zwie­dza­nia Tokyo Tower i wplą­ta­ne za pomo­cą magii w wal­kę o wyzwo­le­nie Cephi­ro, nie­zwy­kłej kra­iny, w któ­rej wia­ra czy­ni cuda i kreu­je rze­czy­wi­stość. Oka­zu­je się, że prze­nie­sio­ne w rów­no­le­gły świat dziew­czę­ta sta­ją się Magicz­ny­mi Ryce­rza­mi, któ­rzy (któ­re?) mają oca­lić świat.

Card Captor Sakura

Kie­dy dzie­się­cio­let­nia Saku­ra Kino­mo­to, któ­rej cią­gle doku­cza brat, prze­glą­da sta­re ksiaz­ki w ojcow­skiej biblio­te­ce nawet nie przy­pusz­cza, że pomię­dzy kart­ka­mi jed­nej z nich znaj­dzie magicz­ne kar­ty. Naj­gor­sze jest jed­nak to, że pod wpły­wem magii te kar­ty roz­le­cia­ły się niczym pta­ki po całym świe­cie i nie wszyst­kie maja ocho­tę wra­cać. Teraz dziew­czyn­ka będzie musia­ła nie tyl­ko je wszyst­kie odna­leźć i zwró­cić na miej­sce, ale tak­że nie dopu­ścić, by przez nie świat ogar­nął cha­os.

JPF

Jigokuraku

Gabi­ma­ru jest jed­nym z naj­lep­szych nin­ja, ale obec­nie prze­by­wa w wię­zie­niu i cze­ka na wyko­na­nie wyro­ku za mor­der­stwo. Jakie jest jego zdzi­wie­nie, kie­dy zamiast skró­cić go o gło­wę pada pro­po­zy­cja, by odbył podróż na tajem­ni­czą wyspę i zdo­był cen­ny elik­sir. Tyl­ko tyle i aż tyle by odzy­skać wol­ność i rodzi­nę.

BioMega

Humun­cu­lus Zouichi Kanoe i cyber­ne­tycz­na postać jaką jest Fuyu Kanoe, zin­te­gro­wa­na z moto­cy­klem, zosta­li w dale­kiej przy­szło­ści odde­le­go­wa­ni przez Toha Heavy Indu­stries do ponow­ne­go oży­wie­nia ludz­ko­ści oraz trans­mu­ta­cji wiru­sa N5S zmie­nia­ją­ce­go ludzi w zom­bie-podob­ne isto­ty zwa­ne Dro­na­mi. Fan­ta­stycz­ny pre­qu­el Bla­me! Tsu­to­mu Nihe­ia.

NoiSE

Jed­no­to­mo­wy pre­qu­el Bla­me!, w któ­rym widzi­my oczy­ma człon­ka poli­cji, Suso­no Musu­bie­go, świat sprzed Sie­cios­fe­ry. Zoba­czy­my jak wyso­ce tech­no­lo­gicz­na cywi­li­za­cja pogrą­ży­ła się w total­nym cha­osie samo­bu­du­ją­cych się kon­dy­gna­cji Mega­struk­tu­ry, jak powsta­ły isto­ty krze­mo­we czy skąd wzię­li się Safe­gu­ar­dzi

Battle Angel Alita. Last Order i Battle Angel Alita. Mars Chronicle

Ali­ta zosta­je wskrze­szo­na przez Desty Novą. Mózg zosta­je zre­kon­stru­owa­ny, dzię­ki cze­mu pamię­ta prze­szłość, a nowe cia­ło w peł­ni może kro­zy­stac z jej nie­sa­mo­wi­tej siły. Kie­dy się budzi, Ali­ta znaj­du­je się w znisz­czo­nym Tipha­res, gdzie sza­le­je bitwa pomię­dzy Tipha­re­ana­mi z chi­pa­mi w mózgach a oso­ba­mi bez chi­pów. W tym cza­sie cały sys­tem bez­pie­czeń­stwa sza­le­je i zabi­ja każ­de­go, kogo tyl­ko uda się namie­rzyć. Są to kon­ty­nu­acje Bat­tle Angel Ali­ty.

Czarodziejka z Księżyca (być może reedycja)

Tsu­ki­no Usa­gi to lek­ka bek­sa i łama­ga, ale też za spra­wą trans­for­ma­cji Cza­ro­dziej­ka z Księ­ży­ca, ratu­ją­ca świat od zła! Kla­sy­ka w man­go­wej for­mie.

Akira (być może reedycja)

Ide­al­ny rok na wskrze­sze­nie Aki­ry! Wszak­że to wła­śnie w 2019 w Neo-Tokyo, zbu­do­wa­nym na zglisz­czach po II Woj­nie Świa­to­wej z 1988 roku, dzie­je się akcja man­gi. Czas spraw­dzić ile z tej histo­rii o moto­cy­klo­wym gan­gu mogło­by się dziś zga­dzać, a cze­go nie uda­ło się (być może na szczę­ście) osią­gnąć.

Miasto nagrobków

To dzie­wią­ty zbiór strasz­nych histo­ry­jek spod piór­ka Jun­jie­go Ito.

DANGO

Marcowy lew

Rei Kiriy­ama stra­cił rodzi­nę, kie­dy był dziec­kiem. Od tego cza­su jest samot­ni, nie ma nawet przy­ja­ciół. Jedy­na jego radość w życiu to gra w sho­gi, w któ­rej ma sto­pień zawo­dow­ca. Dopie­ro przy­pad­ko­we spo­tka­nie sióstr Kawa­mo­to wyry­wa go z tej codzien­nej ruty­ny i mara­zmu.

Beztroski kemping

Czy jedze­nie zup­ki bły­ska­wicz­nej z pacz­ki może być naj­pięk­niej­szą chwi­lą w życiu? Tak, jeśli ma się do tego odpo­wied­nie towa­rzy­stwo. Tak się aku­rat skła­da, że biwa­ku­ją­ca nad brze­giem jezio­ra u stóp Góry Fuji Rin oraz będą­ca aku­rat prze­jaz­dem w oko­li­cy Nade­shi­ko posta­na­wia­ją przy misce paru­ją­ce­go rame­nu instant podzi­wiać naj­pięk­niej­szy szczyt Japo­nii. Po tej man­dze z pew­no­ścią spa­ku­je­cie ple­cak, namiot i kari­ma­tę, by same­mu odbyć podob­ną przy­go­dę!

Kryminalny smakosz

Jak bar­dzo rodzi­ce mogą namie­szać w karie­rze wie naj­le­piej Haru­ka, któ­re­go ojciec pod­pi­sał za nie­go doży­wot­ni kon­trakt w loka­lu nale­żą­cym do Yaku­zy. Bycie kucha­rzem w takim miej­scu nie było marze­niem chło­pa­ka – on chciał zostać naj­lep­szych kucha­rzem w Japo­nii! Czy da się mimo to speł­nić marze­nia po tru­pach?

Studio JG

Yagate kimi ni naru

Yuu jest roz­ko­cha­na w man­dze sho­ujo i tyl­ko cze­ka, aż sama poczu­je te moty­le w brzu­chu. Jed­nak kie­dy kole­ga z kla­sy wyzna­je jej miłość… nie czu­je nic. Nawet naj­mniej­sze­go trze­po­tu. Zre­zy­gno­wa­na już ma wpaść w ramio­na depre­sji, kie­dy na jej dro­dze sta­je przy­stoj­ny prze­wod­ni­czą­cy Nana­mi. Czy to będzie jej praw­dzi­wy romans?

Kotonoha no Niwa

Przy­pad­ko­we spo­tka­nie może być punk­tem zwrot­nym w życiu. Czy rela­cja, jaka się stwo­rzy pod­czas takie­go nie­spo­dzie­wa­ne­go spo­tka­nia uczą­ce­go się na szew­ca Takao, któ­ry woli zamiast w szko­le prze­sia­dy­wać w ogro­dzie z nie­co star­szą od nie­go tajem­ni­czą kobie­tą o imie­niu Yuki­no, prze­trwa dłu­żej niż tyl­ko porę desz­czo­wą?

Danganronpa — Kibou no Gakuen to Zetsubou no Koukousei

Zdać nie­któ­re licea jest pie­kiel­nie trud­no, ale po ich ukoń­cze­niu zwy­kle cze­ka abi­tu­rien­tów świe­tla­na przy­szłość. Tak jest wła­śnie w przy­pad­ku Aka­de­mii Nadziei, do któ­rej uczęsz­cza­ją naj­lep­si, crème de la crème każ­dej dzie­dzi­ny nauki, spro­wa­dzo­nych tu z całe­go kra­ju. Poprzecz­ki wyżej nie moż­na prze­su­nąć? Da. Dyrek­to­rem pla­ców­ki jest bowiem niedź­wiedź zwa­ny Mono­ku­ma, a jedy­nym spo­so­bem na zda­nie jest zabi­cie jed­ne­go z kole­gów z kla­sy i nie zosta­nie o tą zbrod­nię posą­dzo­nym. Jeśli wto­pi i zosta­nie wykry­ty – odpa­da, a wła­ści­wie będzie doko­na­na na nim pomy­sło­wa egze­ku­cja. A jeśli inny uczeń oskar­ży w trak­cie pro­ce­su nie­win­ną oso­bę o zabój­stwo tak­że musi opu­ścić ponieść karę, a zabój­ca zda­je koń­co­we egza­mi­ny i zosta­je wypusz­czo­ny bez nie­po­nie­sie­nia kon­se­kwen­cji. Ilu z pięt­na­ścior­ga uczniów uda się dożyć ostat­nie­go dzwon­ka?

Shigatsu Wa Kimi no Uso

Kousei Ari­ma to od dziec­ka dobrze zapo­wia­da­ją­cy się pia­ni­sta. Chło­piec za wszel­ką cenę pra­gnął spro­stać wyma­ga­niom szko­lą­cej go w grze na instru­men­cie mat­ki, lecz rodzi­ciel­ce same sta­ra­nia nie wystar­cza­ły, co koń­czy­ło się nie tyl­ko słow­nym karom, ale i ręko­czy­nom. Kie­dy kobie­ta umie­ra, Kousei obwi­nia się za jej śmierć i kom­plet­nie odsu­wa od muzy­ki. Przez lata pro­wa­dzi swo­je życie z dala od pia­ni­na. Aż do dnia, gdy na jego dro­dze sta­je ślicz­na i uta­len­to­wa­na skrzy­pacz­ka, Kaori Miy­azo­no, będą­ca ist­nym wul­ka­nem ener­gii. Kousei nie będzie już w sta­nie dłu­żej ucie­kać – ani od prze­szło­ści, ani od muzy­ki.

Kotori

Atelier spiczastych kapeluszy

Koko od naj­młod­szych lat pra­gnę­ła zostać cza­ro­dziej­ką. Nie­ste­ty z magii mogą korzy­stać jedy­nie oso­by posia­da­ją­ce w tym kie­run­ku wro­dzo­ne pre­dys­po­zy­cje, zaś cza­ro­dzie­je pil­nie strze­gą swych sekre­tów. Koko porzu­ca więc marze­nia i wie­dzie spo­koj­ny żywot u boku mat­ki. Wszyst­ko się zmie­nia, kie­dy do wio­ski przy­by­wa cza­ro­dziej. Dziew­czy­na pod­pa­tru­je rytu­ał rzu­ca­nia zaklę­cia i posta­na­wia go powtó­rzyć. Jed­nak nie zda­je sobie spra­wy, jak tra­gicz­ne skut­ki może przy­nieść nie­umie­jęt­ne korzy­sta­nie z magii…

Wędrując linią życia

Pierw­szy poca­łu­nek, wspól­ne życio­we pla­ny i marze­nia o karie­rze. Jed­nak szczę­ście i sza­ra codzien­ność rzad­ko idą ze sobą w parze. Wzru­sza­ją­ca opo­wieść o dwóch męż­czy­znach roz­dar­tych pomię­dzy uczu­ciem a ota­cza­ją­cą ich rze­czy­wi­sto­ścią.

Teoria miłości

Sztu­ka uwo­dze­nia to nie w kij dmu­chał, szcze­gól­nie kie­dy jest się ofia­rą losu, drę­twie­ją­cą z prze­ra­że­nia na samą myśl o roz­mo­wie z dziew­czy­ną. W tej wła­śnie sytu­acji znaj­du­je się Kan­ji Yara­ha­ta, któ­ry pod­ko­chu­je się w kole­żan­ce z pra­cy. W momen­cie gdy godzi się wresz­cie z myślą, że wszyst­kie noce swo­je­go smut­ne­go życia spę­dzi samot­nie, nawie­dza go Aiya. Jest wysłan­ni­kiem ze świa­ta duchów, któ­ry przy­był z jed­ną misją – uczy­nić z Kan­je­go uwo­dzi­cie­la ide­al­ne­go.

Kontynuacje w 2019

Na które kontynuacje czekam?

Wane­koThe Pro­mi­sed Never­land, Dzie­cię Bestii, Aka­me ga Kill, Tokyo Ghoul:Re, Mur­cie­la­go, My Hero Aca­de­mia [moja recen­zja] , Bun­gou Stray Dogs – Bez­pań­scy Lite­ra­ci [moja recen­zja], Baku­man [moja recen­zja]

Stu­dio JG Log Hori­zon — West Wind Bri­ga­de, Goblin Slay­er, Nora­ga­mi, Ajin, Servamp

JPFSoul Eater, Oh my god­dess, Ble­ach

Koto­ri Ryce­rze Sido­nii, Made in Abyss

Hana­mi — Mon­ster

Inne kontynuacje

Wane­koWil­czy­ca i czar­ny ksią­żę, Kro­ni­ka duchów, Nasz cud, Kar­ne­val, Kuli­nar­ne poje­dyn­ki, Sied­miu ksią­żąt i tysiąc­let­ni labi­rynt, Gdy zapła­czą cyka­dy, ReLi­fe, Anio­ło­wie zbrod­ni, Magi, Re:Zero LN, Re:Zero Życie w innym świe­cie od zera. Księ­ga 2- Tydzień w posia­dło­ści, Seka­ii­chi Hat­su­koi, Seraph of the end

Stu­dio JG - Jak zosta­łam bóstwem!?, Ksią­żę pie­kieł, Księ­ga Przy­ja­ciół Natsu­me, Shi­ray­uki, Over­lord, Love­less, Oblu­bie­ni­ca czar­no­księż­ni­ka, Voy­nich hotel, Log hori­zon LN, HAGANAI — Nie mam wie­lu przy­ja­ciół, Mon­ster Musu­me — Codzien­ność z potwo­rzy­ca­mi, Oko Horu­sa. Kobie­ta, któ­ra zosta­ła fara­onem, Fairy Tail, Miłość, jeno­ty i inne kło­po­ty, Mrocz­ny gra­barz Rid­dle, Gorz­ki pora­nek, Shi­ray­uki. Śnież­ka o czer­wo­nych wło­sach

JPFNaru­to LN, Soul Eater, Dra­gon Ball, One pice, Ber­serk, Bat­tle angel Ali­ta, Atak tyta­nów, Boru­to, Kla­sa skry­to­bój­ców

Dan­goCaste Heaven, Histo­ria o miło­ści, Coy­ote , Kom­pleks sąsia­da, Zbyt pija­ny na miłość, Bra­cia z uli­cy, Usły­szeć cie­pło słoń­ca Limit 2

Koto­riPoca­łuj jego, kole­go!, Per­fect world, Ku twej wiecz­no­ści, Yot­su­ba!, Given, Zaba­wa w kot­ka i mysz­kę Sojou no Koi wa Nido Hane­ru), Sword Art Onli­ne LN, DRRR!! LN, Over­lord LN, Fate/Zero LN

Yume­ga­riNim roz­kwit­ną kwiaty,Vampire Libra­ry, Siesta,Lady Detec­ti­ve, The Bre­aker

Czy o czymś zapo­mnia­łam?