Koniec roku ozna­cza, że robi­my posta­no­wie­nia nowo­rocz­ne. Takie posta­no­wie­nia robią tak­że stu­dia fil­mo­we. Jakie zapo­wie­dzia­no na 2019 rok ani­me: zarów­no nowe jak i kolej­ne sezo­ny?

Netflix

Zacznij­my od popu­lar­nej plat­for­my z legal­ny­mi seria­la­mi i fil­ma­mi, bar­dzo czę­sto w języ­ku pol­skim. Obec­nie coraz wię­cej zna­leźć moż­na na niej tak­że świet­nych ani­me. Z nowo­ści w 2019 roku zapo­wia­da­ją m.in.:

Altered carbon

Za pro­duk­cję odpo­wia­da­ją ludzie ani­mu­ją­cy Ghost in the Shell czy Ergo Pro­xy. Akcja powie­ści toczy się w przy­szło­ści, w któ­rej ludzie nauczy­li się two­rzyć cyfro­wą wer­sję ludz­kiej świa­do­mo­ści, dzię­ki cze­mu moż­na ją prze­no­sić mię­dzy róż­ny­mi cia­ła­mi. Jest to histo­ria opar­ta na wyśmie­ni­tej książ­ce Mody­fi­ko­wa­ny węgiel Richar­da Mor­ga­na.

Pacific Rim

Czy­li będzie coś o mechach! Wer­sja ani­me będzie spin-offem dwóch kino­wych hitów, w któ­rych głów­nym moty­wem jest wal­ka olbrzy­mich robo­tów – Jaege­rów – z jesz­cze więk­szy­mi bestia­mi, Kaiju.

Myshikago no kagaste

Cho­ro­ba powo­du­je, że ludzie zmie­nia­ją się w gigan­tycz­ne owa­dy, zagra­ża­ją­ce zdro­wym osob­ni­kom. Jedy­nym wyj­ściem jest wyeli­mi­no­wa­nie wszyst­kich jesz­cze nie­prze­po­czwa­rzo­nych cho­rych. Za opra­wę gra­ficz­ną odpo­wia­da Stu­dio Gon­zo, nie­stro­nią­ce od CGI.

Cannon Busters

Opo­wieść o wędrów­ce, magii, przy­jaź­ni i mechach. Za pro­duk­cję odpo­wie Stu­dio Map­pa.

Cagaster of an Insect Cage

Cho­ro­ba zamie­nia ludzi z posta­po­ka­lip­tycz­ne­go świa­ta w gigan­tycz­ne owa­dy. Jak pora­dzi sobie para mło­dych ludzi w takich warun­kach?

Trees

Fili­piń­ska pro­duk­cja o detek­ty­wie posia­da­ją­cym moce nie z tej zie­mi.

Neon Genesis Evangelion

Evy, Shin­jie­go i pre­ten­den­ta do naj­gor­sze­go ojca z ani­me, Gen­dō Ika­rie­go chy­ba nie trze­ba niko­mu przed­sta­wiać. Tu Net­flix wyku­pił licen­cję na 26-odcin­ko­wą serię i dwa fil­my.

Rycerze zodiaku

Nowa odsło­na kul­to­we­go ani­me, tym razem w peł­nym CGI. Saint Seiya będą mie­li pre­mie­rę latem 2019.

Ultramen

Tym razem ryso­wa­na pro­duk­cja od Pro­duc­tion IG. Będzie to kon­ty­nu­acja seria­lu z 1966 roku. Ultra­men, czy­li Shin Hay­ata, będzie pro­wa­dził swo­je­go syna, Shin­ji­ro do wal­ki z nowy­mi kosmi­ta­mi najeż­dża­ją­cy­mi Zie­mię. Shin­ji­ro ma dar i nie będzie bier­nym widzem w najeź­dzie na Zie­mię. Pre­mie­ra już w kwiet­niu 2019.

Seven seeds

W świat ude­rza mete­oryt i… jak to mete­oryt – robi apo­ka­lip­sę. Na szczę­ście ludz­kość nie wygi­nę­ła. Pięć 7-oso­bo­wych grup zosta­je uśpio­nych. Co znaj­dą, gdy wyj­dą ze snu krio­ge­nicz­ne­go?

Ale to na pew­no nie koniec.

Crunchyroll

Crun­chy­roll to popu­lar­na stro­na zaj­mu­ją­ca się legal­nym stru­mie­nio­wa­niem ani­me oraz azja­tyc­kich dram. Więk­szość dostęp­nych na stro­nie mate­ria­łów posia­da ory­gi­nal­ną japoń­ską ścież­kę dźwię­ko­wą oraz napi­sy. Do tego jakość fil­mów jest wyso­ka. War­to oglą­dać legal­nie ani­me, tym bar­dziej, że moż­na tam zna­leźć w tym roku tak­że:

The Price of Smiles

Dale­ko, za góra­mi, a nawet pla­ne­ta­mi, jest kró­le­stwo uśmie­chu. Uśmie­cha­ją się tu wszy­scy i cały czas, a oso­by w wie­ku 12 lat wcho­dzą w tzw. wiek wraż­li­wy. Na szczę­ście księż­nicz­ka Yūki, któ­ra będzie obcho­dzi­ła 12 uro­dzi­ny, ma przy­ja­ciół­kę, któ­ra pomo­że jej prze­żyć ten okres.

Girly Air Force

Kie­dy świat najeż­dża­ją dziw­ne lata­ją­ce isto­ty to kto może sta­no­wić naj­lep­szą obro­nę? Dziew­czyń­ski dywi­zjon lot­ni­czy! A wła­ści­wie auto­ma­tycz­ne mecha­ni­zmy lata­ją­ce o nazwie Ani­ma, któ­re wcho­dzą w skład oddzia­łu Dau­gh­ters. Maszy­ny do złu­dze­nia przy­po­mi­na­ją­ce dziew­czyn­ki. Prze­cież to zupeł­nie nor­mal­ne. Histo­ria będzie się sku­piać na histo­rii mło­de­go pilo­ta oraz maszy­ny, któ­ra pra­gnie zostać czło­wie­kiem.

The Morose Mononokean Ⅱ

Czy­li dru­ga część Posęp­ne­go Mono­no­ke­ana, opo­wie­ści o posęp­nym Mistrzu, któ­ry odsy­ła do Zaświa­tów zbłą­ka­ne demo­ny.

Mob Psycho 100 II

Shi­geo Kagey­ama jest prze­cięt­nym gim­na­zja­li­stą. Cho­ciaż wyglą­da na nie­po­zor­ną oso­bę, w rze­czy­wi­sto­ści jego moce psy­chicz­ne są na tyle sil­ne, że sta­ją się nawet nie­bez­piecz­ne. Jedy­nym wyj­ściem jest tłu­mie­nie wszel­kich emo­cji. Jak tym razem sobie pora­dzi z tym zada­niem Mob? Serię stwo­rzy stu­dio BONES, odpo­wie­dzial­ne za pierw­szy sezon.

Tate no Yuusha no Nariagari

Do wal­ki o har­mo­nię świa­ta przy­zwa­ne zosta­ją czte­rej hero­si: dzier­żą­cy miecz, włócz­nię, łuk i tar­czę. Oczy­wi­ście są oni przy­zwa­ni z nowo­cze­snej Japo­nii i cał­ko­wi­cie nie zda­ją sobie spra­wy z tego, jaka rola im w rów­no­le­głej rze­czy­wi­sto­ści przy­pad­nie. A mają oca­lić świat!

To tyl­ko część nowo­ści, na któ­re ja cze­kam.

Inne platformy oraz TV

Dr. Stone

Takie­go uni­ce­stwie­nia ludz­ko­ści jesz­cze nie było! Pew­ne­go kosz­mar­ne­go dnia wszy­scy zosta­ją spe­try­fi­ko­wa­ni. Wie­le tysię­cy lat póź­niej Taiju, typo­wy zafa­scy­no­wa­ny nauką uczeń, ponow­nie zmie­nia się z kamie­nia w czło­wie­ka. Sytu­acja wyglą­da ponu­ro, bo wszy­scy nadal pozo­sta­ją posą­ga­mi. Wszy­scy poza przy­ja­cie­lem Sen­kuu, tak­że geekiem. Czy uda im się przy pomo­cy nauki ponow­nie oży­wić ludz­kość?

Yakusoku no Neverland

Emma i dwój­ka jej przy­ja­ciół miesz­ka­ją w sie­ro­ciń­cu. Wszyst­ko jest ok, do cza­su, kie­dy Emma i Nor­man nie odkry­wa­ją strasz­nej praw­dy. Adop­cja nie jest tym, z czym im się do tej pory koja­rzy­ła. Ani­me opie­ra się na wyda­nej tak­że po pol­sku przez Wane­ko man­dze The Pro­mis­sed Never­land.

Vinland Saga

Naj­lep­sza saga o Wikin­gach teraz w wer­sji ani­me. Czy Thor­finn, któ­ry spę­dził naj­lep­sze lata mło­do­ści na polu wal­ki i pod­no­sił tam swo­je doświad­cze­nie, będzie miał tyle siły, by doko­nać zemsty na mor­der­cach swo­je­go ojca?

Psycho Pass Sinners of the System

Trzy­od­cin­ko­wa seria będzie opo­wia­da­ła histo­rię Egze­ku­to­rów sprzed pozna­nej w ani­me Psy­cho-Pass czy man­gi Inspek­tor Aka­ne Tsu­ne­mo­ri. Za fil­my odpo­wia­da Pro­duc­tion IG Stu­dio, to samo, któ­re zre­ali­zo­wa­ło pierw­szy sezon Psy­cho-Pass.

Ensemble stars!

Co się wyda­rzy, jeśli w malow­ni­czo poło­żo­nej szko­le dla ido­li, Yume­no­sa­ki Pri­va­te Aca­de­my, dotych­czas typo­wo męskiej pla­ców­ki, zosta­je prze­nie­sio­na pod pew­ny­mi szcze­gól­ny­mi warun­ka­mi dziew­czy­na? No wła­śnie TO!

Haikyuu!! (Shin Series)

Tu nie za wie­le moż­na powie­dzieć jesz­cze o fabu­le, poza tym, że będzie jesz­cze wię­cej siat­ków­ki i wal­ki pomię­dzy Hina­tą a Kagey­amą o mia­no naj­lep­sze­go.

Fruits Basket

Rema­ke ani­me z 2001 roku. Po rodzin­nej tra­ge­dii 16-let­nia Tooru Hon­da posta­na­wia wziąć spra­wy w swo­je ręce i… zamiesz­kać w namio­cie. Na nie­szczę­ście roz­bi­ja go w naj­mniej odpo­wied­nim do tego miej­scu – na zie­mi nale­żą­cej do kla­nu Souma. Kie­dy jej namiot zosta­je zasy­pa­ny przez osu­wi­sko dziew­czy­na otrzy­mu­je zapro­sze­nie do zamiesz­ka­nia wła­śnie w domu nale­żą­cym do wła­ści­cie­li, a dokład­niej kole­gi z kla­sy Yuki. Tam odkry­wa ona, że nad kla­nem cią­ży dziw­na klą­twa, uak­tyw­nia­ją­ca się kie­dy są sła­bi, w stre­sie, ura­że­ni bądź… kie­dy ktoś o prze­ciw­nej płci obej­mie jed­ne­go z nich.

Kaguya-sama wa Kokurasetai: Tensai-tachi no Renai Zunousen

Genial­ny, naj­lep­szy w kra­ju uczeń, Miy­uki Shi­ro­ga­ne oraz pięk­na i boga­ta Kaguya Shi­no­miya współ­pra­cu­ją w ramach samo­rzą­du uczniow­skie­go i , jak to czę­sto się zda­rza, zczy­na­ją zbli­żać się do sie­bie. Czy duma będzie sil­niej­sza od uczuć?

Boogiepop

Miej­ska legen­da gło­si, że ist­nie­je shi­ni­ga­mi potra­fią­cy uwal­niać cier­pią­cych z ich cier­pień. Jego imię to Boogie­pop. Ale oka­zu­je się, że to nie legen­da – to praw­da. And the legends are true. Boogie­pop is real. Kie­dy Aka­de­mia Shi­nyo zma­ga się z nie­wy­ja­śnio­ny­mi znik­nie­cia­mi stu­den­tek, a poli­cja zwa­la winę na zwy­kłe waga­ry i uciecz­kę z domu, ucznio­wie wie­dza lepiej: to Boogie­pop. Ale może coś znacz­nie mrocz­niej­sze­go?

Dororo

Kie­dy odda­jesz w bar­te­rze orga­ny nowo naro­dzo­ne­go syna 48 demo­nom tyl­ko po to, by wygrać wal­kę o domi­na­cję oraz trwa­ją­cą woj­nę, nie może dziać się nic dobre­go. Jed­nak dzię­ki leka­rzo­wi uda­je się ura­to­wać dziec­ko. Jako doro­sły męż­czy­zna poszu­ku­je swo­ich czę­ści cia­ła. W podró­ży towa­rzy­szy mu sie­ro­ta, któ­ry twier­dzi, że jest naj­lep­szym zło­dzie­jem Japo­nii.

Domestic no Kanojo

Natsuo Fujii zako­chu­je się w nauczy­ciel­ce. Aby zapo­mnieć o tym uczu­ciu uma­wia się z Rui, kole­żan­ką z kla­sy. Pew­ne­go dnia wymy­ka­ją się ze szko­ły, by… upra­wiać seks bez zobo­wią­zań. Nie ma tu jed­nak nic zdroż­ne­go – dziew­czy­na chce nabrać doświad­cze­nia, a chło­pak zapo­mnieć o nie­do­zwo­lo­nej miło­ści. Spra­wy kom­pli­ku­ją się, kie­dy ojciec Natsuo przed­sta­wia mu swo­ją nową wybran­kę życia oraz jej cór­kę, a jego nową sio­strę…

Revisions

Daisu­ke Touji­ma jest uczniem dru­gie­go roku liceum, któ­ry został upro­wa­dzo­ny, gdy był mło­dy. Brał udział w spe­cjal­nym zja­wi­sku — Shi­buya Drift — ze swo­imi przy­ja­ciół­mi z dzie­ciń­stwa Gai, Ru, Mari­ma­ri i Keisa­ku. Zosta­li prze­nie­sie­nie do przy­szło­ści 300 lat póź­niej, gdzie cze­ka na nich masa potwo­rów, kli­mat post-apo oraz wypeł­nie­nie pro­roc­twa pole­ga­ją­ce na oca­le­niu Shi­bui.

Mahou Shoujo Tokushusen Asuka

Magicz­na piąt­ka, czy­li obda­rzo­ne magicz­ny­mi moca­mi dziew­czyn­ki, któ­re już raz ura­to­wa­ły zie­mię przed nie­bez­pie­czeń­stwa­mi zwią­za­ny­mi z Disas, dość zagad­ko­wych potwo­rów, po trzech latach zno­wu muszą wal­czyć o woje życie i cała ludz­kość…

Grimms Notes The Animation

Sko­ro mógł być Notat­nik śmier­ci, to może być tez Księ­ga prze­zna­cze­nia napi­sa­na przez Sto­ry Tel­let­sów. Ale rów­no­cze­śnie Cha­os Tel­ler­si piszą wła­sną, tym razem nie koń­czą­cą się zwro­tem „i żyli dłu­go i szczę­śli­wie”. Od posia­da­czy pustych Ksiąg prze­zna­cze­nia zale­żeć będzie jakie będzie zakoń­cze­nie.

Pastel Memories

Przy­szła Aki­ha­ba­ra zapo­mnia­ła cał­ko­wi­cie o kul­tu­rze ota­ku. Gra­cze jed­ne­go ze skle­pów tej dziel­ni­cy dziel­nie wal­czą o to, by dziew­czy­nom zwią­za­nym z tym nur­tem wró­ci­ły wspo­mnie­nia. Będzie słod­ko i paste­lo­wo!

W’z

Zdo­by­cie więk­szej ilo­ści fanów i wyświe­tleń wła­snych uplo­adów popy­cha mło­de­go Yukiya’e do dzia­ła­nia, któ­re­go nie może już cof­nąć. Czy ten słu­cha­ją­cy house’a „praw­do­po­dob­nie” 14-latek w koń­cu uwie­rzy, że może coś zro­bić sam, bez pomo­cy innych?

Kenja no Mago

Jeśli zgi­niesz w wypad­ku i odro­dzisz się jako syn patrio­ty Mer­li­na to wiedz, że może się zda­rzyć, że pomi­mo, iż będziesz posia­dać jakieś nie­sa­mo­wi­te moce, to ojciec nie nauczy cię naj­waż­niej­sze­go. A jest tym… hmmm, cie­ka­we co. Wita­my w fan­ta­stycz­nym świe­cie!

Gunjou no Magmel

Jeśli poja­wi się gdzieś na oce­anie nowy kon­ty­nent, tak o, po pro­stu, to wia­do­mo, że będzie zamiesz­ka­ły przez dziw­ne zwie­rzę­ta i rośli­ny, a gle­ba będzie peł­na nie­zna­nych dotąd mine­ra­łów. Czyż to nie wspa­nia­łe, że w momen­cie, kie­dy ludz­kość jest zde­wa­sto­wa­na rabun­ko­wą gospo­dar­ką poja­wia się nowy, jesz­cze nie­ek­splo­ato­wa­ny ląd?

Filmy pełnometrażowe

Yuri on Ice Ado­le­scen­ce – wię­cej, jesz­cze wię­cej łyż­wiar­stwa figu­ro­we­go!

Kono Sub­a­ra­shii Sekai ni Shu­ku­fu­ku wo!: Kure­nai Den­set­su – świet­na kome­dia roz­gry­wa­ją­ca się w fan­ta­stycz­nym świe­cie, nie stro­nią­ca od pięk­nych dziew­cząt i fan­ser­wi­su.

Made in Abyss Movie 1: Tabi­da­chi no Yoake i Made in Abyss Movie 2: Hourou suru Taso­ga­re – histo­ria przy­jaź­ni dziew­czyn­ki i huma­no­idal­ne­go robo­ta oraz poszu­ki­wa­nia jej mat­ki w Abyss, dziw­nej otchła­ni oto­czo­nej przez mia­sto.

Youjo Sen­ki – cie­ka­wie zani­mo­wa­na histo­ria małe­go dziec­ka-żoł­nie­rza posia­da­ją­ce­go magicz­ne zdol­no­ści w cza­sach kon­flik­tów z 1926 roku pomię­dzy Fede­ra­cją Rosyj­ską a Kró­le­stwem Sojusz­ni­czym. Wszyst­ko to oczy­wi­ście w świe­cie alter­na­tyw­nej rze­czy­wi­sto­ści.

Hel­lo World — stro­na fil­mu wyglą­da nad wyraz futu­ry­stycz­nie, więc praw­do­po­dob­nie otrzy­ma­my coś w kli­ma­tach sci-fi. Za film odpo­wia­da m.in. Tomo­hi­ko Itou, dyrek­tor odpo­wie­dzial­ny za serię Sword Art Onli­ne.

Code Geass: Fuk­kat­su no Lelo­uch — ani­me będzie tyl­ko jed­ną pro­duk­cją (bez kon­ty­nu­acji) i będzie sta­no­wił osta­tecz­ne zakoń­cze­nie Code Geass.

Kontynuacje

 • 3D Kano­jo: Real Girl – 2 sezon
 • Demach­ci — 2 sezon
 • Idol­ma­ster 7 – 2 sezon
 • Hito­ri­ji­me my hero — 2 sezon
 • Kake­gu­ri – 2 sezon
 • One Punch Man – 2 sezon
 • Chi­hay­afu­ru — 3 sezon
 • Nora­ga­mi – 3 sezon
 • Shin­ge­ki no Kyojin — 3 sezon
 • Star­myu – 3 sezon
 • Stri­ke the blo­od – 3 sezon
 • Boku no Hero Aca­de­mia – 4 sezon
 • Sen­ki Zesshou Sym­pho­ge­ar – 5 sezon
 • Ero­man­ga sen­sei OVA
 • Sho­ku­ge­ki no Souma OVA

I, zna­jąc życie, wie­le, wie­le innych.

Co jesz­cze zapro­po­nu­je­cie do doda­nia do listy „do obej­rze­nia” w 2019 roku z nowo­ści?