Za góra­mi, za lasa­mi, a może u jakie­goś gospo­da­rza za rogiem, miesz­kał sobie Wiel­ki zły lis, któ­ry kochał kury. Szcze­gól­nie tłu­ste i smacz­ne. Ale miał jeden mały pro­blem…

Bohaterowie

Tytu­ło­wy wiel­ki zły lis wca­le nie jest wiel­ki ani zły. Przede wszyst­kim jest chu­dy, bo daw­no nie jadł jakie­goś tre­ści­we­go mię­sa. Na warzy­wach mię­so­żer­cy trud­no mieć masę, a ze wzglę­du na bojo­wość kur, któ­re cią­gle pró­bu­je pożreć, musi zado­wa­lać się warzy­wa­mi. Die­ta lisa, Wiel­kie­go złe­go lisa, to rze­pa. Do tego lito­ści­wie poda­ro­wa­na przez miesz­ka­ją­ce­go na far­mie pro­sia­ka i kró­li­ka. Lis jest nie tyl­ko głod­ny, ale i upo­ko­rzo­ny. Nikt go się nie boi. Impas może prze­rwać jedy­nie nauka sztu­ki łapa­nia kur u wil­ka. Jed­nak czy sama teo­ria wystar­czy, by się najeść?

Fabuła

Głód to naj­lep­szy kucharz, ale nawet naj­lep­sza rze­pa nie jest w sta­nie zaspo­ko­ić potrzeb ener­ge­tycz­nych lisa. Lis jest więc zły, chu­dy i cia­po­wa­ty. To powo­du­je, że nie może podo­łać wal­czą­cym o życie kurom i za każ­dym razem, kie­dy chce jakąś zjeść, to dosta­je łomot. A jak go spio­rą to jest jesz­cze słab­szy i kół­ko się zamy­ka. Po roz­mo­wie z żału­ją­cym go wil­kiem docho­dzi do wnio­sku, że moż­na by było połą­czyć doświad­cze­nie łow­ne wil­ka i to, że lis zagro­dzie wła­ści­wie ucho­dzi za niko­go. A sko­ro tak – to może cho­dzić w obej­ściu jak w czap­ce-nie­wid­ce. Sko­ro nie daje sobie rady z kura­mi, to może by tak pod­kradł jaj­ka i sobie jakąś kurę do obia­du wyho­do­wał? Jed­nak czy przy­pad­kiem zamiast na wyho­do­wa­niu nie skoń­czy się na wycho­wy­wa­niu piskląt?

Kreska

Nic dziw­ne­go, że ten komiks dostał nagro­dę dla naj­lep­sze­go albu­mu dla dzie­ci na festi­wa­lu w Ango­ule­me, a histo­ria zosta­ła wier­nie prze­nie­sio­na na wiel­ki ekran i moż­na ją zoba­czyć jako ani­ma­cję Wiel­ki zły lis i inne opo­wie­ści, tak­że nagro­dzo­ną – tym razem Ceza­rem w 2018 roku. Kre­ska jest może i prze­zna­czo­na dla dzie­ci, ale nie­po­zba­wio­na kunsz­tu. Lis zwa­rio­wa­ny, lis wymę­czo­ny, lis nie­wy­spa­ny, lis nadak­tyw­ny – każ­da z tych kre­acji jest wyśmie­ni­ta, dopra­co­wa­na i nie­tu­zin­ko­wa. Może to nie typo­wy komiks, a powieść gra­ficz­na, jed­nak poru­sza tak­że czę­ścią wizu­al­ną.

Ciekawostka

Czas inku­ba­cji, czy­li wylę­ga­nia, kurze­go jaja to zazwy­czaj 21 dni. Naj­pew­niej­szy spo­sób na wylę­ga­nie jaj, któ­ry zara­zem zwięk­sza szan­se wyklu­cia się zdro­wych piskląt, to uży­cie inku­ba­to­ra. Inku­ba­tor nie musi zejść z jajek, by coś zjeść ani nie usią­dzie na nich tak, że któ­reś może być nie­do­grza­ne. Tem­pe­ra­tu­ra bowiem musi wyno­sić 37,7 do 38 stop­ni Cel­sju­sza i jaj­ka muszą być obra­ca­ne, by na całej powierzch­ni mia­ły taką samą. Po 18 dniach kur­czę­ta zaczy­na­ją dziób­ka­mi robić malut­kie otwo­ry w sko­rup­ce, ale jesz­cze nie są goto­we do wyj­ścia. To pierw­szy etap wyklu­wa­nia. W tym sta­dium pisklę jest cią­gle embrio­nem i nie jest jesz­cze w peł­ni roz­wi­nię­te. W cią­gu kolej­nych 8 do 18 godzin cia­ło kur­czacz­ka wchło­nie pozo­sta­ło­ści bło­ny jaja, a jego płu­ca przy­zwy­cza­ją się do zmia­ny ciśnie­nia powie­trza. Kie­dy będzie już goto­we obró­ci się w sko­rup­ce i spra­wia, że koniec sko­rup­ki pęka, aby umoż­li­wić wydo­sta­nie się z niej. Dopie­ro wte­dy, kie­dy pisklę by utknę­ło, moż­na pomóc kur­czacz­ko­wi.

Podsumowanie

Uro­cza, wcią­ga­ją i weso­ła powieść gra­ficz­na Wiel­ki, zły lis to dzie­ło, któ­re poko­cha nie tyl­ko dziec­ko lubią­ce zwie­rzę­ta, ale i zmę­czo­ny rodzi­ciel­stwem rodzic. Prze­czy­ta­łam ją jed­nym tchem! Teraz będzie czy­ta­ła moja cór­ka – uak­tu­al­nię wpis o jej reak­cję.


Na szybko
  • 9.5/10
    Fabu­ła — 9.5/10
  • 8.5/10
    Kre­ska — 8.5/10
  • 10/10
    Boha­te­ro­wie — 10/10
9.3/10

Moni zda­niem:

Może spra­wiać wra­że­nie, że to pozy­cja zde­cy­do­wa­nie dla dzie­ci, ale każ­dy rodzic znaj­dzie w tym zmę­czo­nym wysia­dy­wa­niem kurzych jaj lisie cząst­kę same­go sie­bie. Ja zna­la­złam, uśmia­łam się i pole­cam!