Tęsk­no­ta z kimś, kogo się nie widzia­ło, naj­czę­ściej zwią­za­na jest z sil­nym uczu­ciem. Może to być miłość, może być przy­jaźń, ale nie jest nigdy nie­na­wiść czy tym bar­dziej obo­jęt­ność. Ante­iku cze­ka na Kane­kie­go, na jego powrót. Naj­wyż­szą for­mą zaufa­nia i miło­ści jest to, że nie pró­bu­ją go namó­wić, tyl­ko spo­koj­nie – poza Touką – cze­ka­ją, aż on sam zde­cy­du­je co dalej.

Bohaterowie

Sen Taka­su­ki to autor­ka best­sel­le­rów w Japo­nii. Na swo­jej liście ma spo­ro tytu­łów, a prze­ciez jest mło­dą kobie­tą, któ­ra nie lubi ubie­rać się eks­tra­wa­ganc­ko, za to jej styl życia moż­na by za taki już odbie­rać. To oso­ba, któ­ra spóź­ni się na każ­de spo­tka­nie, zada­je nie­wy­god­ne pyta­nia oraz nie korzy­sta zbyt czę­sto z grze­bie­nia pozo­sta­wia­jąc fry­zu­rze jak naj­więk­szą wol­ność. Jest uwa­ża­na za oso­bę pięk­ną i posia­da­ją wie­lu wiel­bi­cie­li nie tyl­ko jej pro­zy, ale i pozy. Taka­su­ki ma gdzieś tak­że kon­we­nan­se: robi sobie zdję­cia z fana­mi, choć zaka­zu­je jej tego mana­ger czy zdra­dza taj­ne infor­ma­cje, by dowie­dzieć się cze­goś nowe­go. Uwiel­bia zbi­jać ludzi i gho­ule z tro­pu. Potra­fi zaprzy­jaź­nić się z fana­mi jak to zro­bi­ła z Hina­mi, któ­rą pozna­ła na spo­tka­niu w księ­gar­ni, któ­rej nawet ofe­ru­je pomoc i nie stro­ni od dobrych rad

Fabuła

Nad­szedł czas na spo­rą dozę sen­ty­men­tów i retro­spek­cji, któ­re wyja­śnią wie­le nie­ja­sno­ści, w w jakie przy­oble­kli się nie­któ­rzy boha­te­ro­wie. Kane­ki dosia­du­je się kil­ku fak­tów z prze­szło­ści sze­fa Ante­iku i Yomo, a nawet spo­ty­ka się z Rize, Hina­mi coraz bar­dziej doga­du­je się z Taka­su­ki i Tsu­ki­ja­mą, a Touka wymie­nia poglą­dy z Hide, a Aki­ra coraz wię­cej cza­su spę­dza z Amo­nem. ale rodzą one wię­cej pytań niż odpo­wie­dzi. Jak prze­bie­gną spo­tka­nia Kane­kie­go, z któ­rym nikt z Ante­iku nie miał od dłuż­sze­go cza­su kon­tak­tu?

Tym­cza­sem Takat­su­ki zbie­ra infor­ma­cję do swo­jej naj­now­szej książ­ki. Tym razem będzie to powieść o gho­ulach, więc idzie do BSG na spo­tka­nie z Amo­nem, by wymie­nić się infor­ma­cja­mi. Tak, wymie­nić, bo i Taka­su­ki wie coś, co może się przy­dać inspek­to­rom. Czy jed­nak pisar­ka mówi praw­dę czy może jej dane to wytwór buj­nej wyobraź­ni i fik­cja lite­rac­ka?

Kreska

Tym razem kre­ska będzie pod­kre­śla­ła nie krwa­we wal­ki czy kolej­ne cio­sy, choć ten tom nie jest ich zupeł­nie pozba­wio­ny, a raczej zmia­ny w posta­ciach, jakie nastą­pi­ły po wal­ce z Aogi­ri.

Ciekawostka

W Tokyo gho­ul dość cie­ka­wym wąt­kiem jest pisa­nie powie­ści przez Taka­su­ki. Ma ona na swo­im kon­cie naj­czę­ściej lite­ra­tu­rę gro­zy. Spod jej pió­ra wyszły m.in. Upusz­czo­ne pudeł­ko, któ­re uwiel­bia­ła Rize, Dro­gi Kaf­ko, debiut Taka­su­ki i zara­zem hołd pisa­rzo­wi Fran­zo­wi Kaf­ce, kome­dia Resent­mens, Prze­my­sło­wy, któ­rą okre­śla jako “sztucz­kę za zamknię­ty­mi drzwia­mi”, opo­wia­da­nia Mono­chro­ma­tycz­na Tęcza, któ­re sta­ły się pre­kur­so­rem Jaja Czar­nej Kozy, powie­ści o seryj­nej zabój­czy­ni, Sól i Opium, któ­re było bazą do napi­sa­nia Wisiel­ca Mac­Guf­fi­na, opo­wia­dań o życiu więź­niów ska­za­nych na śmierć. We wszyst­kich jej książ­kach głów­ni boha­te­ro­wie cier­pią z powo­du roz­pa­czy i bra­ku nadziei, aż w koń­cu giną z tego powo­du. Czy w środ­ku Taka­su­ki jest tak mrocz­na jak jej książ­ki?

Podsumowanie

Spo­koj­ny dwu­na­sty tom Tokyo gho­ul jest odde­chem, któ­ry może­my w koń­cu zła­pać po emo­cjo­nu­ją­cych wal­kach z Aogi­ri. W koń­cu może­my się sku­pić nie na nisz­cze­niu, a budo­wa­niu rela­cji. Może­my też spraw­dzić jak doj­rze­li wszy­scy boha­te­ro­wie cyklu. Czy to jed­nak cisza przed burzą?

Inne recen­zje serii Tokyo gho­ul: 

Tokyo gho­ul [tom 1]
Tokyo gho­ul [tom 2]
Tokyo gho­ul [tom 3]
Tokyo gho­ul [tom 4]
Tokyo gho­ul [tom 5]
Tokyo gho­ul [tom 6]
Tokyo gho­ul [tom 7]
Tokyo gho­ul [tom 8]
Tokyo gho­ul [tom 9]
Tokyo gho­ul [tom 10]
Tokyo gho­ul [tom 11]


Na szybko
  • 8.5/10
    Fabu­ła — 8.5/10
  • 8/10
    Kre­ska — 8/10
  • 8/10
    Boha­te­ro­wie — 8/10
8.2/10

Moni zda­niem:

Tym razem mamy spo­koj­ny tom, któ­ry pogłę­bi infor­ma­cje o głów­nych boha­te­rach. Będzie to tom spo­tkań po mie­sią­cach roz­łą­ki. Wszy­scy bowiem szu­ka­ją Kane­kie­go, czło­wie­ka, i gho­ula.