Komiks ma się nad­zwy­czaj dobrze, ale zawsze może być lepiej. W tym roku cze­ka­ją na nas cie­ka­we pro­po­zy­cje od takich wydaw­nictw jak Kul­tu­ra Gnie­wu, Non Stop Comics czy Cen­tra­li, ale tak­że od pol­skich rysow­ni­ków, któ­rzy wyda­ją komik­sy wła­snym sump­tem. Jakie komik­sy uka­żą się w 2019 roku?

Na co czekam z niecierpliwością?

Kultura Gniewu

Krew wre

Za sce­na­riusz odpo­wia­da Grze­gorz Janusz (m.in. Tym­cza­sem, któ­re nie­ste­ty mnie nie zachwy­ci­ło, ale zwa­lam to na ogra­ni­cze­nia zwią­za­ne for­ma­tem komik­su), a za rysun­ki odpo­wie zna­ny z Morza po kola­na Mar­cin Podo­lec. Pierw­sze plan­sze wyglą­da­ją obie­cu­ją­co i magicz­nie.

Non Stop Comics

Tu cze­kam na komik­sy Giant Days, Nie­na­wi­dzę Baśnio­wa, Paper Girls , Rat Queens, Roy­al City, Grass Kings, Głę­bia i Vei. Wszyst­kie są kon­ty­nu­acja­mi już wyda­wa­nych serii. Część z nich już nie­dłu­go na blo­gu, o innych moż­na poczy­tać kli­ka­jąc na link w nazwie.

Egmont

Hilda i Ukryjcy

Już szó­sty tom nie­sa­mo­wi­tych przy­gód Hil­dy – małej dziew­czyn­ki, któ­ra wraz z mat­ką miesz­ka w środ­ku lasy, a zara­zem w środ­ku mia­sta kra­sno­lud­ków, któ­rych widzi tyl­ko ona. Tym razem spo­tka się oko w oko z trol­lem, będzie nego­cjo­wać pokój z pew­ny­mi nie­zwy­kle dro­bia­zgo­wy­mi elfa­mi oraz szu­kać roz­wią­za­nia zagad­ki olbrzy­ma, któ­ry poja­wia się tyl­ko o pół­noc.

Recen­zje innych tomów Hil­dy Luke’a Pear­so­na: Hil­da i troll, Hil­da i kamien­ny las, Hil­da i noc­ny olbrzym.

Timof i cisi wspólnicy

System komiksu

Thier­ry Gro­en­ste­en, teo­re­tyk i znaw­ca komik­su, wyja­śnia w bar­dzo przy­stęp­ny i pro­sty spo­sób zło­żo­ne dzia­ła­nie medium i jego uni­kal­ny spo­sób łącze­nia wizu­al­nych, wer­bal­nych, prze­strzen­nych i chro­no­lo­gicz­nych wyra­żeń. Autor eks­plo­ru­je pio­nie­ra XIX wie­ku, Rodol­pha Töpf­fe­ra, współ­cze­snych japoń­skich twór­ców, kul­to­we paski Kra­zy Kat autor­stwa George’a Her­ri­ma­na i współ­cze­sne ame­ry­kań­skie komik­sy auto­bio­gra­ficz­ne.

Wydawnictwo Komiksowe

Breakdowns — Portret artysty jako młodego %@&*!

Twór­ca legen­dar­ne­go Mau­sa bada komik­so­wą for­mę i spo­sób, w jaki wpły­wa ona na jego twór­czość. Jak roz­wi­nął się mło­dy chło­pak w neu­ro­tycz­ne­go słu­cha­cza ojcow­skich obo­zo­wych powia­stek i rysow­nik zwie­rzą­tek? Ten komiks to esej o obse­sjach i źró­dłach arty­stycz­nych poszu­ki­wań, któ­rych zwień­cze­niem był Maus.

Recen­zję Mau­sa pozna­cie tu: Maus.

W cieniu nieistniejących wież

Zno­wu Spi­gel­man, ale tym razem z nowym komik­sem. Jak zawsze jest tra­gicz­nie. Tym razem mamy do czy­nie­nia z wyda­rze­nia­mi z 11 wrze­śnia 2001 roku. Spie­gel­ma­no­wie byli bez­po­śred­ni­mi świad­ka­mi wyda­rzeń — od lat miesz­ka­li na Man­hat­ta­nie, a ich cór­ka wła­śnie zaczę­ła naukę w szko­le miesz­czą­cej się tuż obok wież World Tra­de Cen­ter. Aby cen­zu­ra nie przy­cze­pi­ła się do pasków komik­so­wych, któ­re zło­ży­ły się osta­tecz­nie na cały komiks, Spie­gel­man publi­ko­wał je nie w ame­ry­kań­skim New Yor­kerze,a nie­miec­kim Die Zeit.

Inne ciekawe komiksy

Egmont wyda Cor­to Mal­te­se. Mło­dość, Dok­tor Star i Kró­le­stwo Stra­co­nej Przy­szło­ści, Ody­se­ja Lan­feu­sta. Tom 1 oraz będzie kon­ty­nu­ować serie: Arma­da, Ex machi­na, Mil­len­nium. Saga, Relax. Anto­lo­gia opo­wie­ści rysun­ko­wych, Star Wars i Thor­ga­la.

Kbo­om wyda Pod­wod­ne­go spa­wa­cza.

Kul­tu­ra Gnie­wu – pierw­szą cześć Zło­tej kolek­cji. Krew wre , Śmiech i śmierć, Zamek śpią­cy, Loka­to­ra (Heu­reux qui com­me), Nie­zna­jo­my , Wil­l­son, Ghost world, Binio Bill i 100 kara­bi­nów.

Non Stop Comics m.in. kolej­ne tomy Black Mon­day Mur­ders, Goon, Head Lop­per, James Bond, Mon­stres­sa, Obli­vion Song. Pieśń otchła­ni, Odro­dze­nie, Tank Girl. Zapo­wie­dzia­ne są serie Jazz May­nard, Last Man, Deadly Class, Fear Agent, Nomen Omen oraz poje­dyn­cze tomy Body­co­unt, Le reste du mon­de i Infi­del.

Side­ca będzie kon­ty­nu­ować serie Bruno Bra­zil, Wiel­ki Mar­twy i Bob Mora­ne. Wyda też komiks Styx, The Flash i Dare­de­vil.

Cen­tra­la ma w pla­nach Du Haut de la Col­li­ne i The Being.

Dol­na Pół­ka wrzu­ci na pół­ki trze­cią cześć Posta­po oraz Sta­tek namięt­no­ści.

Scre­am comics zaj­mie się kon­ty­nu­acją serii Meta­ba­ron i Tech­no­ka­pła­ni.

Stu­dio JG wyda Adven­tu­re Time — Powieść Gra­ficz­ną.

Tau­rus Media będzie kon­ty­nu­ować serie Black Scien­ce i Laza­rus.

Timof Comics wyda kolej­ne tomy serii Prze­bu­dzo­ne legen­dy, Syl­wet­ki i cie­nie, Ko-miks. Gra­fi­ki, komik­sy i skraw­ki i Głów­ne pro­ble­my teo­rii komik­su.

Wydaw­nic­two Komik­sowe będzie kon­ty­nu­owa­ło serię Bar­do.

OMG Sło­wo­braz ma wydać 3 tom Tyle­ra w 2019.

Stu­dio Lain zaj­mie się m.in. dru­kiem Zaya 13, Armie zdo­byw­cy, Sędzia Dredd: Total War, Sla­ine: Bru­ta­nia Chro­nic­les tom 1 i 2, Sla­ine: Zabój­ca demo­nów, XXe ciel.com, ABC War­riors: Woj­na Vol­gań­ska tom 2, Dur­ham Red: The Scar­let Can­tos. Obec­nie doko­ny­wa­na jest korek­ta w komik­sach Canon Fod­der i Straż­ni­cy Mase­ry oraz tłu­ma­czo­ne Uni­wer­sum Dredd — Law­less: Welco­me to Badrock i Stic­kle­back 2.

Wydaw­nic­two Ele­men­tal pla­nu­je Sex Sto­ry, kolej­ne tomy Jere­miah i ostat­ni z wyda­nych Duran­go, IAN, Noc Świe­te­go Bar­tło­mie­ja i kli­ka innych.

Bohaterowie DC Comics i Marvel

Egmont wyda m.in.

  • Ama­zing Spi­der-Man #01: Glo­bal­na sieć. Wro­gie prze­ję­cie
  • Dare­de­vil. Tom 1
  • Extra­or­di­na­ry X-Men #01: Przy­stań X
  • Flash #05: Nega­tyw­ny
  • Suici­de Squ­ad #04: Zie­mia­nie w ogniu
  • Super­man. Action Comics #05: Efekt Oza
  • Dead­po­ol #01: Nuwo­rysz z nawij­ką
  • Uncan­ny X-Men. Powsta­nie i upa­dek Impe­rium Shi’ar

Polskie komiksy

Na pol­skim komik­so­wym polet­ku rośnie już cał­kiem spo­ro!

Wydaw­nic­two Tadam wyda trze­cia część Jak wytre­so­wać Cthul­hu? W luna­par­ku sza­leń­stwa rysow­ni­kiem któ­re­go jest nie kto inny jak Jacek Frąś.

Komiks wyda m.in. Anna Krztoń (autor­ka Weź się w garść). Nie zdra­dza jed­nak zbyt wie­lu szcze­gó­łów.

U KaeRe­La (Pan na Kości­sku i pro­to­pla­sta Łau­my) trwa­ją pra­ce nad nowym dzie­łem. Naj­wcze­śniej wyj­dzie trze­cia cześć Bor­ki i Sam­bo­ra, póź­niej będzie jesz­cze album z rysun­ka­mi z Bato­ny z beto­nu i plan­sza­mi La Masa­kra, Boha­te­ro­wie kosmo­su oraz wraz z inny­mi rysow­ni­ka­mi dru­gi Fur­kot.

Rafał Szła­pa tak­że nie spo­czy­wa na lau­rach i docze­ka­my się we wrze­śniu kolej­ne­go, już 8, Ble­ra! (recen­zja pierw­sze­go tomu Ble­ra tu).

Edy­ta Bystroń (autor­ka Na koniec wszyst­ko spło­nie) pla­nu­je komiks na 150 stron, w czer­ni i bie­li. Histo­ria jest już opra­co­wa­na, zosta­ły rysun­ki. Będzie to komiks dla doro­słe­go czy­tel­ni­ka, kry­tycz­na histo­ria, poru­sza­ją­ca mię­dzy inny­mi pro­blem degra­da­cji śro­do­wi­ska. Z lżej­szych kli­ma­tów pla­nu­je na 2019 dru­gą część bro­szur­ki Pani od pla­sty­ki na Dzień Dar­mo­we­go Komik­su w Pozna­niu.

Unka Odya (autor­ka m.in. Maszin) pra­cu­je wła­śnie nad komik­sem o tytu­le robo­czy Brom. Obec­nie trwa nakła­da­nie sza­ro­ści i ostat­nie popraw­ki w tym 200-stro­ni­co­wym dzie­le.

Coś jesz­cze byście doda­li?